piątek, 4 października 2013

Przetarg na dostawę oleju opałowego


Kliknij tutaj aby pobrać dokumentację ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W WOLI OSOWIŃSKIEJ
ul. Parkowa 7
21-345 BorkiZP.271.01.2013


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)


zatwierdzona przez Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych

dot.: przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 200.000 euro na

Dostawę oleju opałowego do Zespołu Placówek Oświatowych w Woli
Osowińskiej”

sporządzona zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)
.


ROZDZIAŁ 1 ZAMAWIAJĄCY
1.1. Zamawiającym jest: Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej ul. Parkowa 7
reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych
1.2. Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim Oddział w Borkach
46 8046 1012 2007 0500 1023 0014
1.3. NIP 538-18-04-369
fax (81) 85 74 184
strona internetowa: www.blog wola osowińska
e-mail zpo.wola@interia.pl
1.4. Godziny urzędowania 8: 00– 15: 00(oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od
pracy).

ROZDZIAŁ 2 TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej 200.000 euro.

ROZDZIAŁ 3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą do 17 000 litrów oleju opałowego o parametrach określonych w załączniku do niniejszej SIWZ, do Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej do 31.12.2013 r. Zespół posiada zbiorniki 10 szt. po 2 000 l każdy. Każdorazowa dostawa oleju uzgadniana będzie telefonicznie przez uprawnionego pracownika zespołu. Termin zapłaty za dostawę do 30 dni po dostarczeniu faktury.
CPV 09 13 51 00 – 5 – olej opałowy
3.2. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części prac. Wykonawca określi w ofercie zakres rzeczowy części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez podwykonawców.

ROZDZIAŁ 4 OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ 5 OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
.
ROZDZIAŁ 6 INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

ROZDZIAŁ 7 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
7.1 Termin wykonania przedmiotu zamówienia tj. sprzedaż i dostawa przedmiotu zamówienia – do dnia 31 grudnia 2013 r.
7.2 Oferta z terminem wykonania przedmiotu zamówienia wykraczającym poza wymagany termin wykonania podlega odrzuceniu.

ROZDZIAŁ 8 WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA ORAZ WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCY MUSZĄ DOSTARCZYĆ W CELU
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU
8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 113 , poz. 759 z 2010 r. z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.
8.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 Wykonawca winien złożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (o treści jak w załączniku do niniejszej SIWZ),
8.3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
8.4.Zamawiający wykluczy Wykonawcę również w przypadku, kiedy w trakcie postępowania
wystąpią przesłanki art. 24 ust. 2 ustawy.
8.5.W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, wymagane oświadczenie i dokumenty, muszą być złożone przez każdego
Wykonawcę.

ROZDZIAŁ 9 WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
9.1.1 posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Ocena tego warunku – na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia:
Ocena tego warunku – na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Ocena tego warunku – na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9.1.4 znajdowania się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia:
Ocena tego warunku – na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
9.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym, że żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
9.4. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcy.
9.5. Ocena spełnienia przedstawionych wyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie formuły : SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA. Z treści złożonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia.

ROZDZIAŁ 10 WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
10.1. W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty:
10.1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
10.1.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ,
10.1.3. Oświadczenie w przedmiocie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy),
10.1.4. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności bądź nie przynależności do grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ

ROZDZIAŁ 11 DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ
11.1 Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony formularz ofertowy - o treści odpowiadającej załącznikowi do niniejszej SIWZ. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz ofertowy.
11.2 Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć:
11.2.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami Roz.8 - 10 SIWZ.
11.2.2. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2
ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie
za zgodność z oryginałem.
11.2.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych
dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych
dokumentów (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
informacji o działalności gospodarczej) złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

.ROZDZIAŁ 12 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
12.1 Oferta winna być sporządzona w języku polskim.
12.2 Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
12.3 Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12.4 Formularz ofertowy oraz inne oświadczenia winne być ostemplowane pieczątką firmową oraz podpisane i opieczętowane pieczątką imienną przez właściwe osoby do reprezentowania Wykonawcy.
12.5 Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte – zszyte w sposób
uniemożliwiający ich dekompletację.
12.6 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym przypadkowe
zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert.
12.7 Oferta winna być złożona w opieczętowanej pieczątka firmową kopercie oznaczonej
następująco: Zespół Placówek Oświatowych adres: Wola Osowińska ul. Parkowa 7, 21-345 Borki, sekretariat, Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego do Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej”. Nie otwierać przed 15.10.2013 r. godz. 10:00”.
12.8 Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż w punkcie 12.7, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie w siedzibie Zamawiającego bądź
przedwczesne, przypadkowe otwarcie.
12.9 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
12.10 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12.11 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiana lub
wycofanie oferty powinny znaleźć się w zamkniętej kopercie odpowiednio oznaczonej
Zmiana” lub „Wycofanie”, i opisane jak w pkt. 12.7.
12.12 Dokumenty nie będące oryginałami powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby właściwe do reprezentowania Wykonawcy.
12.13 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów na zasobach, których polega Wykonawca, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów powinny być poświadczane za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub przez te podmioty.
12.14 Zamawiający może żądać przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
12.15 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

ROZDZIAŁ 13 INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I
DOKUMENTÓW
13.1. W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, faksem (na numer podany w
rozdziale 1) lub drogą elektroniczną (na adres podany w rozdziale 1). Jeżeli Zamawiający lub
Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub
drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania .
13.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji.
13.3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej.
13.4. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

ROZDZIAŁ 14 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ 15 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
15.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
15.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ 16 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
16.1. Ofertę należy złożyć do dnia 15.10.2013 r., godz. 1000 w Zespole Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej ul. Parkowa 7, 21-345 Borki, sekretariat.
16.2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.10.2013 r., godz. 1010 w siedzibie
Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej ul. Parkowa 7, 21 – 345 Borki, sekretariat.
16.3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o
terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.
16.4. Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do
wniesienia odwołania.

ROZDZIAŁ 17 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
17.1. Cenę oferty należy podać w wartości netto i brutto oraz cenę brutto, od której naliczona została cena za 1 litr dostarczonego oleju.
17.2. Cenę oferty należy ustalić w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
17.3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
17.4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia nie ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
17.5. Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależne od rozmiaru usługi i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych usług i innych świadczeń.
17.6. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
17.7. Cenę oferty brutto należy ustalić, jako sumę wartości brutto elementów wyszczególnionych w opisie usługi. Ustaloną w taki sposób cenę Oferty brutto Wykonawca wpisuje do formularza ofertowego.
17.8. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę winny być ustalone, jako ryczałtowe, kompletne i jednoznaczne. Ceny te nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
17.9. W dowolnym momencie badania i oceny ofert, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udzielenia wyjaśnień dotyczących wyliczenia wysokości cen jednostkowych i przedstawienia do wglądu kalkulacji tych cen jednostkowych.
17.10. Sposób poprawienia przez Zamawiającego omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny.
Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny jeżeli cenę za przedmiot zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się za prawidłową cenę podaną słownie.

ROZDZIAŁ 18 OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ
KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
18.1 Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: kryterium: cena oferty brutto – waga 100 %.
18.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto.

ROZDZIAŁ 19 INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
19.1. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie poinformowany odrębnym zawiadomieniem.
19.2. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych w projekcie umowy, który stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.
19.3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
19.4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
19.5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 19.4, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.
19.6. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie Zamawiającemu umowa regulująca zasad współpracy uczestników postępowania.
19.7. W przypadku powierzenia realizacji części robót podwykonawcom, Wykonawca jest
zobowiązany do wskazania nazw i adresów podwykonawców w celu akceptacji przez
Zamawiającego przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
19.8. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
19.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zmiany ustaleń zawartej umowy.

ROZDZIAŁ 20 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ 21 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
Wykonawcy lub innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

ROZDZIAŁ 22 INNE POSTANOWIENIA
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Zał. nr 1 – Formularz ofertowy,
Zał. nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
Zał. nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
Zał. nr 4 – Oświadczenie o grupie kapitałowej
Zał. nr 5 – Projekt Umowy
.Zał.


Załącznik nr. 1

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa: ................................................
Siedziba: ................................................
Adres poczty elektronicznej: ................................................
Strona internetowa: ................................................
Numer telefonu: ……........................................
Numer faksu: ……. ......................................
Numer REGON: ................................................
Numer NIP: ................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej
ul. Parkowa 7, 21 – 345 Borki
NIP 538 18 04 369 REGON 060276965

Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na „Dostawę oleju opałowego do zespołu placówek oświatowych w Woli Osowińskiej” Numer sprawy: ZP.271.01.2013, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
cena netto..........................zł za 1 l oleju
podatek VAT......................zł
cena brutto........................ zł za 1 l oleju (słownie: ...............................................................................................................)
Cena brutto 1 l. oleju opałowego przyjęta do wyliczenia wyżej przedstawionych cen………….zł.
Oświadczam, że:
Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: 31 grudnia 2013 r. Termin płatności: 30 dni
Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni
- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... ....................

1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2. Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Oświadczam, że załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
4. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.

Dokumenty

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Zastrzeżenie wykonawcy

Inne informacje wykonawcy:
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Informacje na temat podwykonawców
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........


.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)
Załącznik nr. 2
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)


Załącznik nr. 3

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych :
1)Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, nie została zobowiązana do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.
2)z Firmą, którą reprezentujemy zamawiający nie rozwiązał, nie wypowiedział umowy w sprawie zamówienia publicznego, ani nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności za które Firma, którą reprezentujemy ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.
3)w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
4)Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.
5)osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8) nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
6)w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy, Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
7)w przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną, nie zostałem / zostałam prawomocnie skazany / skazana za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
8)Firmy, którą reprezentujemy, będącą spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, nie skazano prawomocnie za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku, odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Załącznik nr. 4
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ


Nazwa wykonawcy .................................................................................................

Adres wykonawcy .................................................................................................

Miejscowość ................................................ Data .....................


Na mocy art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………


.................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej / że podmiot, który reprezentuję nie należy do grupy kapitałowej *..................................................................................
(data i czytelny podpis wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić


Zał. nr 5
UMOWA NR 272/……../2013

zawarta w dniu ………………. r. w Woli Osowińskiej pomiędzy Zespołem Placówek Oświatowych z siedzibą Wola Osowińska ul. Parkowa 7,21 – 345 Borki reprezentowanym przez : Danutę Kucio – Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej zwanym dalej „Zamawiającym”; a ………………………………………………… z siedzibą…………………………………………… NIP ……………………. REGON …………………………………….. zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez: …………………………………………. w wyniku wyboru oferty w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ………… 2013 r., ogłoszenie opublikowane w BZP ………… z dn. ……….. 2013 r. zgodnie z prawem zamówień publicznych, zawarto umowę o następującej treści:

ARTYKUŁ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do Dostawy oleju opałowego do
Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej ul. Parkowa 7 w ilości do 17 000 l.

2.Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w złożonej ofercie stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 3.Szczegółowy zakres robót został ujęty w SIWZ w pkt.3.1 – 3.2,


ARTYKUŁ 2
SPOSÓB WYKONANIA UMOWY
  1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu
umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,
2.Nadzór z ramienia Zamawiającego nad realizacją umowy sprawować będzie ……………… 3.Obowiązki Wykonawcy: Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: a) obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych, b) złożoną ofertą,
4. Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących podwykonawcy, w tym przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę pisemnej umowy z podwykonawcą (zawierającej: zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji) - nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi wykonywane przez podwykonawcę. W stosunku do Zamawiającego, odpowiedzialność za zapłatę całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy ponosi Wykonawca. 6. Wykonawca gwarantuje, że suma wynagrodzeń ustalona w umowach z podwykonawcami, nie przekroczy wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w niniejszej umowie. 7. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany lub eliminacji podwykonawcy, jeżeli ten realizuje usługę w sposób wadliwy lub niezgodny z założeniami niniejszej umowy albo przepisami prawa. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego żądania zmiany podwykonawcy, Wykonawcę obciążają wszelkie tego konsekwencje, w tym ewentualne finansowe. Wykonawca ma obowiązek zastosować się do żądania w terminie 7 dni roboczych.
ARTYKUŁ 3
TERMINY
  1. Termin rozpoczęcia dostawy nastąpi do dnia ……………. 2013 r.
  2. Termin zakończenia przedmiotu umowy nastąpi do dnia 31 grudnia 2013 r.
  3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.
ARTYKUŁ 4 KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za odstąpienie w całości lub części od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w razie zajścia okoliczności określonych w art. 637 § 2 kc w zw. z art. 656 § 1 kc - w wysokości 30 % całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w art. 5 ust. 1; 2) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 i 3 – w wysokości 0,5 % całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w art. 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia; 2. Zamawiający ma prawo żądania kary umownej z ust. 1 pkt 1, 2 i 3 niezależnie od wykonania prawa do odstąpienia od porozumienia. Zamawiający ma prawo żądać kar umownych z powyższych tytułów jednocześnie. 3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście powstałej szkody. 4. Z zastrzeżeniem pozostałych wypadków określonych w umowie i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, według jego wyboru w całości bądź w części, jeżeli: 1) Wykonawca wykonuje wadliwie przedmiot umowy lub sprzecznie z umową, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 2) Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzy podwykonawcy realizację części lub całości przedmiotu umowy;. 5. Odstąpienie od umowy w całości lub części może nastąpić w terminie 3 miesięcy od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.
ARTYKUŁ5 WYNAGRODZENIE
1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie za 1 litr oleju opałowego w wysokości: netto zł ………………., brutto z 23 % podatkiem VAT zł …………. (słownie zł…………………… ……………………………..)zgodnie z wynikiem przetargu ogłoszonym w dniu ………………. 2013 r. przy cenie obliczeniowej ………..zł za 1 l. 2.Wartość usługi nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy. 3. Należne wykonawcy wynagrodzenie za wykonane zadanie będzie płatne na podstawie faktury VAT. 4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest dostawa zamówionej ilości oleju. 5. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy Nr ............................................................... w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania faktury. Błędnie wystawiona faktura VAT spowoduje naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 6. Opóźnienie w zapłacie należności powoduje obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.
ARTYKUŁ 6 . ZMIANY UMOWY Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że: 1)dotyczą zmiany zakresu rzeczowego lub/i zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy - przez zaniechanie dostawy określonej ilości oleju opałowego ; 2) zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
ARTYKUŁ 7 . ZAWIADOMIENIA 1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem. 2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone. 3. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.
ARTYKUŁ 8 POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. Integralną część niniejszej umowy będą stanowić: 1)Oferta Wykonawcy, 2) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 4.Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim; 2 egz. dla Inwestora, 1 egz. dla Wykonawcy.


ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


………………………………… …………………………………..


Załącznik Nr 6


WYMAGANE PARAMETRY OLEJU
Dostarczony olej opałowy powinien być zgodny z obowiązującą norma i posiadać następującą charakterystykę:
Wymagania
Jednostka
Wartość
Gęstość w temperaturze 15o C , maks.
kg/m3
860
Temperatura zapłonu, min.
o C
56
Lepkość kinematyczna w temp. 20o C , maks.
mm2 /s
6,00
Skład frakcyjny:
- do temp.250oC, maks.
- do temp. 350oC destyluje, min.


%(V/V)
%(V/V)


65
85
Zawartość siarki, maks.
%(m/m)
0,10
Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, maks.
%(m/m)
0,3
Pozostałość po spopieleniu, maks.
%(m/m)
0,01
Zawartość wody nie większa niż
mg/kg
200
Wartość opałowa, min.
MJ/kg
42,6
Temperatura płynięcia, maks.
oC
-20
Zawartość zanieczyszczeń stałych, maks.
mg/kg
24