wtorek, 30 października 2012

Kochać dziecko jak Janusz Korczak

30 października b.r. na zaproszenie Biblioteki Publicznej i ZPO w Woli Osowińskiej do naszej szkoły przybyła Marzena Targońska - instruktor WBP w Lublinie, aby przybliżyć nam - uczniom postać Janusza Korczaka.

Całość rozpoczęła się o godz. 10:30 powitaniem pani instruktor przez p.dyrektor - Danutę Kucio, oraz dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowe. Tym rozpoczął się pierwszy wykład dla uczniów szkoły podstawowej. Kolejny wykład dla gimnazjum rozpoczął się o godz. 11:00.

Pani Marzena opowiadała uczniom o Januszu Korczaku i jego czasach. Uczniowie dowiedzieli się o latach najmłodszych, jak i o pracy z dziećmi Henryka Goldszmita, bo tak na prawdę nazywał się Korczak. Instruktorka opowiadała  również o domu sierot (sierocińcu) prowadzonego przez Korczaka, a także o jego twórczości i życiu zawodowym jako lekarz pediatra. Zainteresowanie młodzieży było tak duże że ponad pół godziny po zakończonym wykładzie zadawali pytania i dyskutowali o Goldszmicie z p.Targońską. Całość zakończyła się około godz. 12:30. Uczniowie w ramach podziękowania wręczyli pani wykładowczyni malutki prezent oraz podziękowali jej miłymi oklaskami.

Pani Grażyna Milaniuk z BP w Woli Osowińzkiej tak podsumowała spotkanie:
 Prowadząca w bardzo ciekawy i ujmujący sposób opowiadała również o tym jak wyglądał dzień powszedni wychowanków domu sierot sto lat temu, jakie pomysły na wychowanie miał Janusz Korczak. Dowiedzieliśmy się co oznaczają takie zagadnienia jak: wychowanie młodszych dzieci przez starsze, możliwość decydowania przez dzieci w najważniejszych sprawach wspólnoty oraz czym jest samodzielność i odpowiedzialność nie tracąc jednocześnie nic z własnego dzieciństwa.

Tekst: Damian Mitura

wtorek, 16 października 2012

Otrzęsiny kl. I w Gimnazjum w Woli Osowińskiej

Uroczyste obchody 34-tej rocznicy wyboru papieża Jana Pawła II

16 października b.r. w naszej szkole odbył się apel poświęcony 34 - tej rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Całość rozpoczęła się o godz. 11.15 na górnym korytarzu w naszej szkole. Podczas uroczystości uczniowie szkoły podstawowej z pomocą p. Elżbiety Kozieł przygotowali krótki występ poświęcony Janowi Pawłowi II. W trakcie uroczystości wystąpił również chór Vena, który przygotował kilka pieśni papieskich i maryjnych. Zespół ten przygotowała p. Małgorzata Caban. Podkładem do występu uczniów szkoły podstawowej oraz zespołu Vena była krótka prezentacja multimedialna przygotowana przez ucznia gimnazjum - Damiana Miturę. Na koniec uroczystości głos zabrała p. katechetka Elżbieta Kozieł oraz p. dyrektor Danuta Kucio.

Damian Mitura


Dzień Edukacji Narodowej w ZPO w Woli Osowińskiej


   
15 października w naszej szkole odbył się uroczysty apel wraz z akademią poświęcony naszym nauczycielom.

Całość rozpoczęła się o godz. 11.15 występem uczniów szkoły podstawowej. Uczniowie zaprezentowali kilka krótkich wierszyków poświęconych: szkole, poszczególnym przedmiotom, oraz uczniom i nauczycielom. Następnie zaprezentowali się uczniowie naszego gimnazjum. Gimnazjaliści przy pomocy p.Agnieszki Zając, p. Moniki Karwowskiej, p. Doroty Latkowskiej oraz p. Izabeli Smogorzewskiej przygotowali kilka satyrycznych scenek pt. Lekcje wytrzymałości, czyli jeden dzień z życia naszej szkoły. Podczas występu nie zabrakło ciepłych śmiechów i miłych oklasków. Na akademie licznie przybyli: nauczyciele, pracownicy obsługi, zaproszeni rodzice oraz uczniowie ZPO w Woli Osowińskiej. Na koniec uroczystości głos zabrała p. dyrektor Danuta Kucio, a uczniowie wręczyli nauczycielom w podzięce za trud goździki.

Damian Mitura
Zobacz wszystkie zdjęcia

czwartek, 4 października 2012

Spotkanie z pracownikami hospicjum

4 października b.r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z pracownikami Lubelskiego Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia.

Na samym początku spotkania pani dyrektor - Danuta Kucio przywitała zaproszonych gości. Następnie głos zabrały pracownice hospicjum - p. Małgorzata Kostek - koordynator wolontariuszy w hospicjum, oraz p. Małgorzata Pukar - pielęgniarka. Panie opowiadały zarówno o własnej trudnej pracy hospicyjnej, jak 
i pracy oraz poświęceniu wolontariuszy. Pani Małgorzata podczas spotkania odtworzyła uczniom 
i pracownikom naszego gimnazjum prezentację multimedialną o pracy hospicjum, oraz film o dzieciach, które są i były pod opieką hospicyjną. Uczniowie podczas spotkania dowiedzieli się także jak wygląda życie rodzin chorych i zmarłych dzieci będących pod opieką hospicyjną. Na koniec spotkania uczniowie wręczyli gościom upominek, oraz pieniądze zebrane podczas kiermaszu i loterii na rzecz hospicjum zorganizowanej podczas obchodów dnia patrona Szkoły Podstawowej.
                 

wtorek, 2 października 2012

Specyfikacja


 ZP.271. 01 . 2012                                           Wola Osowińska, dnia 01.10.2012 r.

            Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :   Dostawa oleju opałowego .

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej
ul. Parkowa 7
21 – 345 Borki
www. blog wola osowińska
zpo.wola@interia.pl
Tel./ fax 81 8574184
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek  8:00 - 1330
II. Tryb udzielenia zamówienia

1.         Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych -  tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 08 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 , Nr 161,poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz.13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484 a także  wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
       1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817),
        2)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650),
       3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. U.  Nr 282, poz. 1649).
2.         Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3.         Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.
4.         W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

III. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia publicznego jest sprzedaż wraz z  dostawą: 42 000 litrów oleju opałowego o parametrach jak w załączniku Nr 4 do niniejszej SIWZ, do  Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej /zbiorniki 10x2 000 l./ na sezon grzewczy 2012– 2013. Każdorazowa dostawa oleju uzgadniana będzie telefonicznie przez uprawnionego pracownika placówki oświatowej. Termin zapłaty za dostawę do 30 dni po dostarczeniu faktury.

Kod CPV  09 13 51 00 – 5 Olej opałowy
                
2)     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3)     Nie dopuszcza się realizacji zamówienia przez podwykonawców.
4)     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5)     Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
6)     Zamawiający  dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych, jeżeli zostaną spełnione przesłanki ustawowe.
7)     Wymagania stawiane Wykonawcy:
a)     Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
b)     Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
c)      Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faxu oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia

IV. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania zamówienia od 25.10.2012 r. do 31.03.2013r.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień –Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia- zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie;
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ofertę wykonawczy wykluczonego uważa się na odrzuconą.

5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
5.1 jest niezgodną z ustawą
5.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
        z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
5.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
         o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
5.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
       o udzielenie zamówienia.
5.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny
5.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na   poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
5.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie
w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
A.2)  Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy – Prawo  Zamówień Publicznych
A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art.24 ust.1
A.4)   Oświadczenie, że  dostarczany olej będzie zgodny z wymogami zawartymi w zał.          
         Nr  4 do SIWZ.
B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

 B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru  wystawionego  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 B.2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 B.3) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 B.4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 B.5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
z art. 22 Prawa zamówień publicznych.
 
C. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
C.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.2), B.4) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  C.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. B.3) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. E zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. E.  
D. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
D.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A,B,C  dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie  
E. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów
E.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem - za zgodność z oryginałem.
E.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
 Pytania muszą być skierowane na:
 Adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:
 2.1. Nr faksu podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.  
 2.2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą drogą elektroniczną.
3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
stanowisko                Dyrektor Zespołu
imię i nazwisko         Danuta Kucio
tel.                              81 8574184
fax.                             81 8574184
w terminach               godz. pomiędzy 8:00 a 13:30        
4. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną jest:
                                        jak wyżej
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba,
że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 
7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.blog wola osowińska.
10. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
11. Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych -ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.
12. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.blog wola osowińska .
VIII. Wymagania dotyczące wadium
 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

IX. Termin związania ofertą
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 2012-11-10
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając
o tym zamawiającego.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
A. Przygotowanie oferty
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki
i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
B. Oferta wspólna
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki:
1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.
2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty
3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia. 
 
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do dnia: 2012-10-10 do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego  Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej ul. Parkowa 7, 21-345 Borki, pok. -sekretariat.
Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-10-10, o godz.1010 w siedzibie j. w. w sekretariacie.


XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1)     Cenę należy przedstawić w Formularzu ofertowym, będącym załącznikiem do niniejszej oferty.
2)     Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) liczbowo i słownie,
w złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą.
3)     Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
4)      Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
5)      Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
6)      Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6)
6)XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
6)
6)1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
6)1.1.     oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
6)1.2.     oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
6)1.3.     wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
6)2. Wynik - oferta, która przedstawia najniższy koszt usługi zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z oferowanymi kosztami. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza cenowo.
6)3 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne, 
6)
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. W imieniu Zamawiającego umowy o dostawę podpiszą Dyrektorzy placówek oświatowych z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.
4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:
1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z ceną.
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
      5.1 zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, 
      5.2 zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego, 
6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne
7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu, chyba, że zostanie złożona tylko jedna oferta, w takim przypadku umowa może zostać podpisana przed upływem tego terminu.
9. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy   
XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1.Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3.W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
       1)  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
      2)   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
      3)   odrzucenia oferty odwołującego
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
4.W przypadku:
      1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub
       2)  zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.
5.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6.Odwołanie wnosi się w terminie:
      1)   5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub
      2)   10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,
7.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego – www.blog wola osowińska
8.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9.Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
      1)   15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
      2)   1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
11.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. VII niniejszej specyfikacji, z zachowaniem zasad tam określonych.
12.Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.
13.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
14.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
15.Kopię odwołania Zamawiający:
1)przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
2)zamieści również na stronie internetowej – www.borki.bip.lublin.pl., jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
16.Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
17.Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18.Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
19.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.
20.Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.
XVII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
 2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
 - zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku  
 - zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów nieodpłatnie.
 - udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania
 W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XVIII. Załączniki
  Formularz ofertowy /zał. Nr 1/
  Oświadczenie o spełnieniu /zał. Nr 2/
  Oświadczenie o braku / zał. Nr 3/
  Wymagane parametry oleju / zał. Nr 4/
   Projekt umowy /zał. Nr 5/
                                                                                     
                                                               ____________________________________
                                                                                      Kierownik Zamawiającego

                                                                                                                                     Załącznik Nr 1


..................................., dnia .........................
................................................
(nazwa i adres wykonawcy) 
OFERTA
Zespół Placówek Oświatowych
w Woli Osowińskiej
ul. Parkowa 7
21 – 345 Borki
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę „ Dostawę oleju opałowego składamy niniejszą ofertę:
1.       Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.
2.       Oferujemy wykonanie usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę ofertową :
a) cena 1 litra oleju / przyjęta do obliczenia ceny ofertowej netto/ - …………
b) marża / cena sprzedaży – cena zakupu, w % do powyższej ceny 1 litra oleju/ - …….%.
Cena ofertowa netto -  ……… zł x 42 000 l. = ………….. zł.
Cena ofertowa brutto - ………zł x 42 000 l. = …………… zł .
Słownie : ………………………………………………………………………………….
3. Oświadczam, że:
§           Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia …………………………,
§           Termin płatności za usługę …………………. dni,
§           Reklamacje będą załatwiane w terminie ………. dni,
§           Osobą do kontaktu z Zamawiającym jest ………………………………………………
tel/faks ………………………………………..

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert .  
6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1.      ..............................................................................................................
2.      ..............................................................................................................
3.      ..............................................................................................................
4.      ..............................................................................................................
...........................................,  dnia.........................                                     
          .................................................….......................................................................
                                            podpis i pieczątka wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela

                                                                                                                                                 Załącznik Nr 2                                                                                                              
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Nazwa wykonawcy   .................................................................................................
Adres wykonawcy    .................................................................................................
Miejscowość ................................................                                  Data .....................

        Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:
      1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
           jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
      2)  posiadania wiedzy i doświadczenia
      3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
            do wykonania zamówienia,
      4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej
        Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                  

.............................................….......................................................................
                                                  podpis i pieczątka wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela
                                                                                                              Załącznik nr. 3                                                     
                                
                                  
OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Nazwa wykonawcy   .................................................................................................
Adres wykonawcy    .................................................................................................
                                  
         Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w szczególności:
      1)  Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania.
      2)  w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
      3)  Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.
      4)  osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
      5)  w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
        Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
                                                           .................................................................................
                                                                        (data i czytelny podpis wykonawcy)                                                                                                                               Załącznik Nr 4

WYMAGANE PARAMETRY OLEJU.
Dostarczony olej opałowy powinien być zgodny z obowiązującą normą i posiadać następującą charakterystykę:
Wymagania
Jednostka
Wartość
Gęstość w temperaturze 15 oC nie wyższa niż
g/ml
0,860
Temperatura zapłonu nie niższa niż
oC
56
Lepkość kinematyczna w temp.20oC nie większa niż
mm2/s
6,00
Skład frakcyjny:                                                              - do 250 oC destyluje nie więcej niż                            - do 350 o C destyluje nie więcej niż
%/V/V
                            65                              85
Zawartość siarki nie więcej niż
%/m/m
0,20
Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie wyższa niż
%/m/m
0,30
Pozostałość po spopieleniu nie niższa niż
%/m/m
0,01
Zawartość wody nie większa niż
mg/kg
200
Wartość opałowa nie niższa niż
MJ/kg
42,6
Temperatura płynięcia nie wyższa niż
o C
-20


                                                                                                    Załącznik nr 5

PROJEKT UMOWY

UMOWA  Nr ……/……


w dniu  …………………………..……… roku w Borkach, pomiędzy:
Zespołem Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej, 21 – 345 Borki reprezentowanym przez :
                                       Danutę Kucio – Dyrektora Zespołu
zwanym dalej „Zamawiającym”;
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez :
                                    …………………………….– Właściciela    
 zwanym dalej „Dostawcą”,
 została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

       Zamawiający powierza, a Dostawca przyjmuje do realizacji dostawę oleju opałowego w ilości 45 000 l sukcesywnie do kotłowni Zespołu w Woli Osowińskiej zgodnie z parametrami określonymi w załączniku Nr …… do SIWZ w przetargu nieograniczonym Nr IN…………… / ogłoszenie BZP 167317-2009 z 01.10.2012 r./ i załączonym do niniejszej umowy świadectwie jakości.  

§ 2.

1.  Olej opałowy dostarczany będzie transportem Dostawcy w sezonie grzewczym 2012/2013 sukcesywnie  w terminie 3 dni od zgłoszenia telefonicznego lub  faksem na  nr ………………………….
2.  Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia ………………… do dnia …………………………… r.

§ 3.

        Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego zlecić wykonania części dostawy podwykonawcom. 

§ 4.

1.      Za dostarczony olej Zamawiający zapłaci dostawcy cenę netto w wysokości ………zł za 1 litr oleju, brutto …… zł/litr, przez okres związania ofertą. Cena oleju opałowego podlegać będzie tzw. indeksacji tj. cena zakupu oleju w dniu dostawy publikowana na stronie internetowej orlen.pl zwiększona o marżę podaną w ofercie tj. …………………

2.       Termin płatności 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, potwierdzonej co do zakresu wykonanej dostawy.

3.      Zapłata wynagrodzenia Dostawcy nastąpi przelewem na jego konto Nr
………………………………………………………………………………………….

§ 5.

Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.
1.Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1)     za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego,
2)     za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
2.Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne w następujących przypadkach:
1)     za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego,
2)     za spowodowanie przerwy w realizacji prac z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 0,1 % za każdy dzień przerwy.
3.Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 6.

          W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 7.

            Wszelkie spory i różnice mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia, sprawę rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.          

§ 8.

            Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
           W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

§ 10.

Umowę niniejszą sporządzono w 3 /trzech/ jednobrzmiących egzemplarzach,  2 /dwa/  dla Zamawiającego a 1 /jeden/ dla Wykonawcy.WYKONAWCA:                                                   ZAMAWIAJĄCA