poniedziałek, 18 stycznia 2021

Świetlica od 18 stycznia 2021r.

 

ŚWIETLICA W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W WOLI OSOWIŃSKIEJ OD 18 STYCZNIA 2021 R.

 

 

RANO

GODZINY POPOŁUDNIOWE

PONIEDZIAŁEK

7:30 – 8:00

1140-1240

WTOREK

7:30 – 8:00

---------

ŚRODA

7:30 – 8:00

1140-1240

CZWARTEK

7:30 - 8:00

---------

PIĄTEK

7:30 – 8:00

1140-1240

Organizacja dowozów i odwozów od dnia 19 stycznia 2021 r.

 

 DOWOZY:

Osowno- ok. godziny 7:05,

Nowiny -ok. godziny 7:15,

Sachalin - ok. godziny 7:25,

Ruda - ok. godziny 7:35.

 

ODWOZY - 1 kurs:

- odwozy od godz. 13:00:

Wola Osowińska szkoła - ok. 13:00

Ruda - ok.  13:10

Sachalin - ok. 13:20

Nowiny - 13:30

Osowno - 13:40

 

sobota, 16 stycznia 2021

"Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej - aktualizacja 18.01.2021 "

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

NA TERENIE

Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej

Aktualizacja na dzień 18 stycznia 2021 r.


§ 1

Ogólne zasady organizacji pracy

 1. Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej funkcjonuje stacjonarnie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Gminy Borki, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kuratorium Oświaty.

 2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły:

 • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy;

 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk;

 • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;

 • osoby z zewnątrz powinny przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej do sekretariatu; pozostałe osoby powinny ustalić miejsce spotkania z nauczycielem lub dyrektorem.

 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.

 2. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

 3. Dzieci do mycia rąk używają mydła w płynie i wody.

 4. Szkoła czynna jest w godzinach: od 7:00 do 17.00

 5. Na terenie szkoły nie można korzystać z dystrybutora wody pitnej.

 6. Termometry do pomiaru temperatury znajdują się w sekretariacie i w dyżurce obsługi.

 7. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.

 8. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.

 9. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.


§ 2

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla rodziców i uczniów

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 2. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach.

 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, dotyczy to tylko przedsionka szkoły, zachowując zasady:

 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.

 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 5. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 6. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

 7. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.

 8. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.

 9. Każda grupa ma przypisany odrębny, w miarę możliwości, boks w szatni.

 10. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.

 11. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.§ 3

Organizacja zajęć w szkole – informacje dla nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych

 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.

 2. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice i fartuchy).

 3. Maseczki winny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz.

 4. Podczas wykonywania czynności służbowych , wykonywanych bez kontaktu z osobami z zewnątrz, maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.

 5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.

 6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.

 7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

 8. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy, wskazany przez nauczyciela, oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.

 9. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

 10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 11. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.

 12. W razie wystąpienia niepokojących objawów nauczyciel może zmierzyć uczniowi/dziecku temperaturę.

 13. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

 14. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 15. Każda osoba sprzątająca odpowiedzialna za utrzymanie czystości danych pomieszczeń będzie wypełniać kartę monitoringu wykonywanych prac porządkowo – dezynfekcyjnych.

 16. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 17. Zaleca się:

 • utrzymywanie ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg szatni i korytarzy) – mycie 2 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby,

 • dezynfekcja powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki – raz dziennie oraz w razie potrzeby,

 • dezynfekcja sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł przynajmniej raz dziennie oraz w razie potrzeby,

 • dezynfekcja toalet – 2 razy dziennie całościowo, doraźnie po każdej przerwie oraz w razie potrzeby,

 • czyszczenie z użyciem detergentów lub dezynfekcję sprzętu na placu zabaw lub boisku co najmniej raz dziennie w dni, w których warunki pogodowe pozwalają na korzystanie z ww.

 1. Do obowiązków personelu obsługi należy także:

 • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach i bieżące uzupełnianie,

 • sprawdzanie ilości rękawiczek jednorazowego użytku i bieżące uzupełnianie,

 • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,

 • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.


§ 4

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony na blogu szkolnym.

 2. Należy wyznaczyć strefy dostępne tylko dla pracownika biblioteki – zapewniające zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.

 3. Nauczyciel bibliotekarz określi liczbę osób mogących jednocześnie wypożyczać/oddawać książki.

 4. Korzystanie z kącików dla dzieci, czytelni będzie się odbywać w ograniczonym zakresie – zasady zostaną określone w regulaminie biblioteki.

 5. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.

 6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

 7. Przyjęte książki należy odłożyć na okres minimum 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
§ 5

Zasady funkcjonowania kuchni i stołówki

 1. Personel kuchenny musi przestrzegać zasad szczególnej ostrożności w zakresie zabezpieczenia epidemiologicznego:

 1. ograniczyć kontakty z pracownikami szkoły oraz dziećmi,

 2. zachować odległość stanowisk pracy min. 1,5 m,

 3. stosować środki ochrony osobistej.

 1. Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny.

 2. Przygotowanie posiłków musi odbywać się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wymogów sanitarnych, reżimów zalecanych w okresie epidemii.

 3. Należy bezwzględnie dbać o czystość i dezynfekcję pomieszczeń kuchennych, myć i dezynfekować stanowiska pracy, opakowania produktów, sprzęt kuchenny.

 4. Pracownicy kuchni w sposób szczególny muszą dbać o właściwą higienę rąk poprzez mycie i dezynfekcję, m.in.:

 1. przed rozpoczęciem pracy,

 2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia,

 3. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

 4. po zajmowaniu się odpadami, śmieciami,

 5. po zakończeniu procedur czyszczenia, dezynfekcji,

 6. po skorzystaniu z toalety,

 7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchiwaniu nosa,

 8. po jedzeniu, piciu.

 1. Na stołówce może przebywać tylko jedna grupa wraz z nauczycielami, przy czym uznaje się, że uczniowie spożywający posiłek w trakcie danej przerwy obiadowej stanowią grupę.

 2. Następna grupa może wejść na stołówkę po wykonaniu przez personel szkoły czynności dezynfekcyjno-porządkowych i po czasie, który wynika ze specyfikacji produktów użytych do dezynfekcji.

 3. Przygotowane posiłki należy wydawać przez okienko podawcze. Posiłki odbierają pojedynczo dzieci lub, jeśli jest taka potrzeba z pomocą pracownika obsługi.

 4. Naczynia po posiłkach są odnoszone pojedynczo przez dzieci/uczniów do okienka „zwrot naczyń”, skąd są na bieżąco są odbierane do mycia przez wyznaczonego pracownika kuchni.

 5. Naczynia należy myć w zmywarce z funkcją wyparzania w temperaturze co najmniej 60 stopni z wykorzystaniem środków myjących.


§ 6

Zasady dostarczania i przyjmowania towaru do kuchni

 1. Dostawcy towarów powinni być zaopatrzeni w maseczki, rękawiczki i inne środki ochrony osobistej.

 2. Przywożony towar – produkty spożywcze – muszą być opakowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem.

 3. Towar dostawcy wystawiają przed wejściem do szkoły od strony magazynów kuchennych.

 4. Dostawcy nie mogą wchodzić na teren szkoły ani kontaktować się bezpośrednio z pracownikami; w razie potrzeby zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

§ 7

Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka

 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.

 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.

 3. Nauczyciel, który zauważył u dziecka oznaki choroby, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły

 4. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatka, służąca do odizolowania dziecka/ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.

 5. Izolatka jest wyposażona w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.

 6. W izolatce dziecko przebywa pod opieką nauczyciela lub innej wyznaczonej osoby z zapewnieniem minimum 2 m odległości i środków bezpieczeństwa, w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.

 7. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, SANEPID w Radzyniu Podlaskim (nr tel.(83) 352 74 16; (83) 352 74 17 ) oraz organ prowadzący szkołę (81 857 42 08 ).

 8. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.

 9. Obszar, w którym przebywało i poruszało się dziecko/uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 10. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach placówki, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.


§ 8

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły

 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.

 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno – epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.

 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione, i izoluje się od wszystkich osób w izolatce.

 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p.2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.

 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatki nie mogą przebywać inne osoby.

 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.

 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);

 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.


§ 9

Postępowanie z pomieszczeniami, w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik szkoły został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych, w porozumieniu z organem prowadzącym.


§10

Postanowienia końcowe

 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 2. Procedura może być modyfikowana.

 3. Procedura zostanie opublikowana na stronie szkoły, w ogłoszeniach w dzienniku elektronicznym oraz udostępniona w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

 4. Pracownicy administracji i obsługi zostaną zapoznani z procedurą podczas szkolenia.

 5. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.Plik do pobrania:

piątek, 15 stycznia 2021

Organizacja dowozów i odwozów od dnia 18 stycznia 2021 r.

 DOWOZY:

Osowno- ok. godziny 7:05,

Nowiny -ok. godziny 7:15,

Krzywie - ok. godziny 7:25,

Sachalin - ok. godziny 7:35,

Ruda - ok. godziny 7:45.


ODWOZY - 1 kurs:

poniedziałek, wtorek, środa - odwozy od godz. 13:00:

Wola Osowińska szkoła - ok. 13:00

Ruda - ok.  13:10

Sachalin - ok. 13:20

Krzywie- 13:30 (nowy przystanek)

Nowiny - 13:40

Osowno - 13:50 

czwartek, piątek - odwozy od godziny 12:40:

Wola Osowińska szkoła - ok. 12:40

Ruda - ok.  12:50

Sachalin - ok. 13:00

Krzywie- ok. 13:10  (nowy przystanek)

Nowiny - ok. 13:20

Osowno - ok. 13:30


ORGANIZACJA NAUKI PO FERIACH

 Od poniedziałku, 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I-III  wracają do szkoły, do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych nadal będą się uczyć zdalnie.

Dzieci z przedszkola wchodzą do szkoły wejściem głównym.

Uczniowie z klas I-III wchodzą do szkoły wejściem bocznym od strony boiska, następnie przechodzą do szatni, które znajdują się na dole szkoły podstawowej,  każda klasa ma wyznaczoną oddzielną szatnię.

Plan lekcji obowiązujący od dnia 18 stycznia 2021 r.


Pliki do pobrania:

PLAN LEKCJIwtorek, 12 stycznia 2021

JASEŁKA W NASZYM PRZESZKOLU

,,Patrzcie!, patrzcie, jaka szopka! Cała w białych, srebrnych kropkach! Nad nią gwiazdka, jak ze szkiełka….. No, to zróbmy dziś jasełka”.

Takimi słowami rozpoczęły się jasełka przygotowane przez dzieci z naszego przedszkola. Przedstawienie było wyjątkowe, choć bez widzów ze względu na sytuację epidemiczną. Mali aktorzy prezentowali się doskonale we wspaniałych strojach. Dzieci z dużym zaangażowaniem odgrywały swoje role, recytowały teksty jak prawdziwi aktorzy. Z wielkim przejęciem i radością śpiewały kolędy, pastorałki. Była Maryja, święty Józef i Dzieciątko Jezus. Do szopki przybyli aniołowie, pastuszkowie, trzej królowie oraz zwierzątka, które przyniosły Nowonarodzonemu różne dary. Nasi mali artyści wykonywali także układ taneczno-ruchowy do słów i melodii pastorałki ,,Taniec na cześć Pana”. Przygotowywanie przedstawienia przyniosło wiele satysfakcji dzieciom.

Wszystkich, którzy nie mieli szansy obejrzenia Jasełek, zachęcamy do ich zobaczenia, ponieważ zostały nagrane i są udostępnione na blogu szkoły.

W sposób szczególny dziękujemy rodzicom naszych przedszkolaków za pomoc w przygotowaniu przepięknych strojów, paniom wychowawczyniom za współpracę przy organizacji tego przedstawienia.


Elżbieta Kozieł

 

 


piątek, 8 stycznia 2021

XXI KONKURS RECYTATORSKI POEZJI I PROZY LUDOWEJ IM. WACŁAWA TUWALSKIEGO

    Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ludowej im. Wacława Tuwalskiego już na trwałe wpisał się w tradycję naszej szkoły i środowiska. XXI edycja tej imprezy odbyła się w odmiennej formie. Przede wszystkim był to konkurs szkolny i online, do którego przystąpiło 28 uczniów z różnych klas.

Antonina Chudowolska i Janek Karpiński z klasy I.

Oskar Zając, Maja Leszko, Marcin Latkowski, Wojtek Budzyński i Iza Obroślak z klasy III.

Oliwier Warpas, Lena Małaszuk, Filip Skowron, Marcel Wardziak – Mąka, Emilia Chudowolska, Błażej Lis i Kacper Garbacik – Osial z klasy IV.

Zuzanna Kępa, Kuba Grondys, Oskar Żelazek i Dominik Sałata z klasy V.

Natalia Zając, Kacper Michalski, Paulina Zając z klasy VI.

Filip Bartoń i Krzysztof Jończak z klasy VII.

Natalia Polkowska, Alicja Skowron, Tomasz Izdebski, Anna Guz i Michał Grzejdak z klasy VIII.

    Uczestnicy przygotowali i nagrali swoje prezentacje w domu, następnie przesłali do organizatora. Zaprezentowali wiersze i fragmenty prozy o tematyce wiejskiej. Konkurs został przygotowany we współpracy z Towarzystwem Regionalnym im. Wacława Tuwalskiego w Woli Osowińskiej. Wszyscy recytatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Powiat Radzyń Podlaski.

    Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i życzymy sukcesów w następnej edycji, mamy nadzieję, iż odbędzie się ona w tradycyjnej formie.

Bożena Skowron