poniedziałek, 31 maja 2021

SPOTKANIE PREWENCYJNE W ZPO W WOLI OSOWIŃSKIEJ DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH DZIECI….

W dniu dzisiejszym do naszej szkoły przybyli policjanci na kolejne spotkanie prewencyjne inaczej niż zwykle. Dwóch policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego w Radzyniu Podlaskim przywitało nas na motocyklach, natomiast pozostali przyjechali 2 radiowozami policyjnymi. Efekt był niesamowity, gdyż policjanci użyli sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Przypomnieli uczniom podstawowe zasady ruchu drogowego oraz kwestie związane z bezpiecznym odpoczynkiem w czasie wakacji oraz zasady korzystania z kąpielisk. Nie zabrakło pytań „o znajomość paragrafów „skierowanych do policjantów. Na koniec wszystkie chętne dzieci pod okiem policji i nauczycieli mogły obejrzeć, a nawet usiąść na motocyklu czy w radiowozie oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia. Takie spotkanie na długo pozostanie w pamięci naszych dzieci, a nawet dorosłych. Na koniec policjanci odjeżdżając pożegnali nas sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi, zgodnie z życzeniem uczniów.

Dziękuję Panu Piotrowi Woszczakowi z KPP w Radzyniu Podlaskim za koordynację spotkań prewencyjnych w naszej szkole.

Spotkanie zorganizowała Danuta Karpińska-pedagog.

niedziela, 30 maja 2021

Dzień Mamy w klasach 1-3

     Uczniowie klas 1-3 naszej szkoły uczcili Dzień Matki własnoręcznie wykonanymi upominkami, laurkami i wierszykami. Nie mogliśmy się spotkać w szkole, ale każde dziecko w rodzinnym domu złożyło swojej mamie życzenia i podziękowania za wszelkie dobro i miłość.

     Za co kocham Mamę? Zaraz się dowiecie. Przede wszystkim za to, że jestem na świecie! Za to, że nie jest od święta! Że choć zmęczona, zawsze uśmiechnięta! Że zawsze mnie rozumie. Dobre rady dawać umie. Jest najwspanialszym przyjacielem! Na spacer chodzi ze mną w niedzielę. W chorobie mnie pielęgnuje. I na dobranoc zawsze całuje! O urodzinach zawsze pamięta... Przytula, kiedy nocą się lękam. Mama jest lekiem na przeziębienia. I aspiryną na dziecka zmartwienia! Mama wybacza i zapomina. Mama dla dziecka to witamina! 

    Mamom dedykujemy wiersz i piękne kwiaty w gustownych doniczkach.


Maria Kosek


czwartek, 27 maja 2021

Gminny Konkurs Literacki „Moja szkoła a szkoła sprzed lat…” pod patronatem Wójta Gminy Borki
Gminny Konkurs Literacki

Moja szkoła a szkoła sprzed lat…”

pod patronatem Wójta Gminy Borki


Regulamin konkursu:

 1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej.


 1. Cele konkursu:

 • rozbudzenie zamiłowania historią swojej szkoły, swoich przodków;

 • inspirowanie do pracy twórczej;

 • rozwijanie wyobraźni i zainteresowań literackich;

 • kształtowanie umiejętności poprawnego pisania;

 • ocalenie od zapomnienia sztuki pisania listów.


 1. Uczestnictwo w konkursie:

Konkurs jest adresowany do uczniów klas II - VIII uczęszczających do szkół podstawowych Gminy Borki.


 1. Zasady konkursu:

  1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden list skierowany do nauczyciela z dawnych czasów. Opisuje w nim realia współczesnej szkoły, porównując je ze szkołą rodziców, dziadków czy pradziadków. List powinien być napisany odręcznie czytelnym pismem.

  2. Uczestnik konkursu ma prawo do dowolnej interpretacji tematu listu i rozwinięcia go według własnego uznania.

  3. Prace konkursowe muszą być napisane na papierze (kartka z zeszytu, papeteria itp.) oraz mieć formę listu w kopercie (koperta powinna być zaadresowana na adres szkoły - organizatora konkursu).

  4. W kopercie, oprócz listu, powinna znaleźć się także osobna kartka - metryczka konkursowa (załącznik nr 1), a także zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka
   w konkursie (załącznik nr 2).


 1. Ocena prac:

Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach:

 1. klasy II- III,

 2. klasy IV-VI,

 3. klasy VII-VIII

Komisja konkursowa w szczególności będzie zwracać uwagę na: przestrzeganie wymogów formalnych listu, poprawność językową, interpunkcyjną
i ortograficzną, formę listu, ciekawą realizację tematu, estetykę zapisu, a także wrażenia ogólne.


 1. Załączniki do pracy:

1.(załącznik nr 1 – metryczka konkursowa):

  1. imię i nazwisko autora pracy oraz klasa, do której uczęszcza;

  2. adres placówki, telefon kontaktowy, e-mail;

  3. imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna.

2.(załącznik nr 2 – klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych)


 1. Termin i warunki dostarczenia prac konkursowych:

  1. Ostateczny termin dostarczenia listów upływa z dniem 11 czerwca 2021 r.;

  2. Prace z dopiskiem Gminny Konkurs Literacki należy dostarczyć na adres:

Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej

ul. Parkowa 7

21-345 Borki


c) Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatora.


 1. Wyniki i nagrody:

  1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na blogu Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej najpóźniej do 21.06.2021 r.;

  2. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.Załączniki do pobrania:

1. Załącznik nr 1

2. Załącznik nr 2

3. Regulamin konkursu


poniedziałek, 24 maja 2021

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - organizacja dowozów i odwozów w dniach 25, 26, 27 maja 2021 r.


Drodzy Ósmoklasiści, 

życzymy Wam powodzenia na egzaminie!
Niech w najbliższych dniach nie zabraknie Wam wiary i siły we własne możliwości.
Jesteśmy z Wami myślami i trzymamy za Was mocno kciuki!W dniach 25, 26 i 27 maja 2021 r. będzie zorganizowany dowóz autobusem na egzamin ósmoklasisty. 
NOWINY - ok. godz. 8:00 
Następnie Krzywie, Sachalin, Ruda i szkoła (ok. godz. 8:25)
Odwozy odbędą się po skończonych egzaminach 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Dzień

Przedmiot

Godzina rozpoczęcia

Czas trwania

25 maja, wtorek

język polski

9:00

120 minut

26 maja, środa

matematyka

9:00

100 minut

27 maja, czwartek

język obcy nowożytny

9:00

90 minutW wiadomościach w dzienniku elektronicznym LIBRUS  oraz na blogu szkolnym znajdują się wszystkie informacje dotyczące organizacji egzaminu ósmoklasisty.

Powodzenia!

sobota, 15 maja 2021

Konkursu na hymn Szkoły Podstawowej im. płk pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej. Pod patronatem Wójta Gminy Borki ppłk. rez. Radosława Sałaty 

Wpisz się w historię Szkoły Podstawowej im. płk pil. Zdzisława Krasnodębskiego!

Zostań autorem hymnu naszej szkoły!Regulamin konkursu na hymn Szkoły Podstawowej

im. płk pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej.

Pod patronatem Wójta Gminy Borki

ppłk. rez. Radosława Sałaty
 I. Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu  jest Szkoła Podstawowa im. płk pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej.

 2. Nadzór nad przebiegiem konkursu pełni Zespół Koordynujący złożony z nauczycieli języka polskiego i muzyki.

II. Cel konkursu

 1. Stworzenie hymnu, pieśni umacniającej więź uczniów z własną szkołą.

 2. Rozbudzanie poczucia identyfikacji z własnym środowiskiem.

 3. Wzbogacenie tradycji i symboli szkoły.

 4. Popularyzacja szkoły w środowisku lokalnym.

 5. Propagowanie postaci im. płk pil. Zdzisława Krasnodębskiego oraz Dywizjonu 303.

 6. Pobudzenie aktywności twórczej wśród uczniów i rodziców.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – VIII ,rodzice uczniów oraz mieszkańcy Gminy Borki. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich zainteresowanych osób.

 2. Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i grupowo.

 3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić projekt autorski.

 4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej im. płk pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej.

 5. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

 6. Branie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

 7. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania).

IV. Zasady uczestnictwa

 1. Tematyka hymnu powinna nawiązywać do szkoły, patrona i/lub miejscowości.

 2. Hymn powinien zawierać minimum dwie zwrotki tekstu z refrenem i muzyką.

 3. Każdy uczestnik/grupa może zgłosić jeden projekt.

 4. Prace konkursowe należy przekazać w formie papierowej (tekst) i elektronicznej (płyta CD, pendrive) w zamkniętej kopercie. Prace konkursowe można przekazywać również

w formie zapisu linii melodycznej oraz nagrania audio zawierającego odśpiewanie hymnu (tekst i muzyka).

 1. Prace powinny być opatrzone informacją zawierającą: imię i nazwisko autora lub autorów adres i telefon kontaktowy.

 2. Zgłaszający utwór ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z wykorzystaniem utworu. W żadnym wypadku zgłoszony utwór nie może mieć wad prawnych, a w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich.

 3. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i jednocześnie zastrzega sobie możliwość naniesienia poprawek.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy składać do 30 czerwca 2021 r. do sekretariatu szkoły lub bezpośrednio do koordynatorów.

 2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Osowińskiej.

 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 4. Wraz z pracą należy dostarczyć dołączone do regulaminu w formie załączników: klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych i klauzulę zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Nadesłane prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem, trafne i ciekawe jego ujęcie, oryginalność tekstu,nawiązanie do sylwetki Patrona Szkoły, oddanie charakteru szkoły, zawartość merytoryczna, poprawność językowa i stylistyczna, realizacja wyznaczników gatunku (hymnu).

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora, wyłoni zwycięzcę konkursu.

 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Dyrektor Szkoły, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 3. Komisja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w tekście lub wykorzystania więcej niż jednej pracy konkursowej.

 4. Organizator określa termin i miejsce obrad Komisji, lecz nie później niż do 30 czerwca 2021 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na blogu szkoły.

 5. W przypadku, gdy żadna z prac nie spełni wymagań regulaminu Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo anulowania konkursu i ustalenia innych kryteriów wyboru hymnu szkoły.

 6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

VIII. Nagrody

  1. Nagroda główna:

-pamiątkowa tabliczka z nazwiskiem autora projektu, która zostanie umieszczona na honorowym miejscu w budynku szkoły,

- zaproszenie autora jako gościa honorowego na uroczystość obchodów 100- lecia szkoły,

- nagroda rzeczowa.

2. Przyznanie wyróżnień najciekawszym pracom, których autorzy otrzymają pamiątkowe dyplomy. nagrody rzeczowe oraz zaproszenia na obchody 100-lecia szkoły. Wyróżnione prace opublikowane zostaną na stronie internetowej.

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy

4. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w holu szkoły.

5. Nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej osobiście lub telefonicznie.

 

Pliki do pobrania:

1. Regulamin konkursu na hymn Szkoły Podstawowej im. płk pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej. Pod patronatem Wójta Gminy Borki ppłk. rez. Radosława Sałaty


2. KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH/ KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

czwartek, 13 maja 2021

Organizacja nauki od dnia 17 maja 2021 r., nauka hybrydowa w klasach IV-VIII.

Załącznik nr 2  do Zarządzenia nr 13/2021

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej

 

Nauka hybrydowa w klasach IV-VIII od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r.  będzie odbywała się według następującego harmonogramu:

 

Dzień tygodnia

Data

Nauka stacjonarna (w szkole)

Nauka zdalna (w domu)

Poniedziałek

17.05.2021 r.

 

kl. VII, VIII

kl. IV, V, VI

Wtorek

18.05.2021 r.

 

kl. VII, VIII

kl. IV, V, VI

Środa

19.05.2021 r.

 

kl. VII, VII

kl. IV, V, VI

Czwartek

20.05.2021 r.

 

kl. VII, VIII

kl. IV, V, VI

Piątek

21.05.2021 r.

 

kl. VII, VIII

kl. IV, V, VI

 

Poniedziałek

 

24.05.2021 r.

kl. IV, V, VI

kl. VII, VIII

Wtorek

25.05.2021 r.

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Środa

26.05.2021 r.

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Czwartek

27.05.2021 r.

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Piątek

28.05.2021 r.

 

Kl. IV, V, VI

Kl. VII, VIII

 

Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji umieszczonym w dzienniku elektronicznym.

Zajęcia w przedszkolu oraz w klasach I-III prowadzone są w szkole w formie stacjonarnej.

Od dnia 31 maja 2021 r. wszyscy uczniowie z klas IV -VIII wracają do nauki w szkole w formie stacjonarnej.

 

 Agnieszka Zając

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

w Woli Osowińskiej

                                                               

 Pliki do wyświetlenia:

1) plan lekcji od 17 maja 2021 r.

2) autobus od 17 maja 2020 r.

3) świetlica od 17 maja 2021 r.

4) wytyczne MEiN, MZ i GIS - aktualizacja 17.05.2021 r.