sobota, 15 maja 2021

Konkursu na hymn Szkoły Podstawowej im. płk pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej. Pod patronatem Wójta Gminy Borki ppłk. rez. Radosława Sałaty 

Wpisz się w historię Szkoły Podstawowej im. płk pil. Zdzisława Krasnodębskiego!

Zostań autorem hymnu naszej szkoły!Regulamin konkursu na hymn Szkoły Podstawowej

im. płk pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej.

Pod patronatem Wójta Gminy Borki

ppłk. rez. Radosława Sałaty
 I. Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu  jest Szkoła Podstawowa im. płk pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej.

 2. Nadzór nad przebiegiem konkursu pełni Zespół Koordynujący złożony z nauczycieli języka polskiego i muzyki.

II. Cel konkursu

 1. Stworzenie hymnu, pieśni umacniającej więź uczniów z własną szkołą.

 2. Rozbudzanie poczucia identyfikacji z własnym środowiskiem.

 3. Wzbogacenie tradycji i symboli szkoły.

 4. Popularyzacja szkoły w środowisku lokalnym.

 5. Propagowanie postaci im. płk pil. Zdzisława Krasnodębskiego oraz Dywizjonu 303.

 6. Pobudzenie aktywności twórczej wśród uczniów i rodziców.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – VIII ,rodzice uczniów oraz mieszkańcy Gminy Borki. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich zainteresowanych osób.

 2. Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie i grupowo.

 3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić projekt autorski.

 4. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej im. płk pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej.

 5. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

 6. Branie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

 7. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego ich wykorzystania (druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania).

IV. Zasady uczestnictwa

 1. Tematyka hymnu powinna nawiązywać do szkoły, patrona i/lub miejscowości.

 2. Hymn powinien zawierać minimum dwie zwrotki tekstu z refrenem i muzyką.

 3. Każdy uczestnik/grupa może zgłosić jeden projekt.

 4. Prace konkursowe należy przekazać w formie papierowej (tekst) i elektronicznej (płyta CD, pendrive) w zamkniętej kopercie. Prace konkursowe można przekazywać również

w formie zapisu linii melodycznej oraz nagrania audio zawierającego odśpiewanie hymnu (tekst i muzyka).

 1. Prace powinny być opatrzone informacją zawierającą: imię i nazwisko autora lub autorów adres i telefon kontaktowy.

 2. Zgłaszający utwór ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z wykorzystaniem utworu. W żadnym wypadku zgłoszony utwór nie może mieć wad prawnych, a w szczególności nie może naruszać praw osób trzecich.

 3. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i jednocześnie zastrzega sobie możliwość naniesienia poprawek.

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

 1. Prace należy składać do 30 czerwca 2021 r. do sekretariatu szkoły lub bezpośrednio do koordynatorów.

 2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Woli Osowińskiej.

 3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

 4. Wraz z pracą należy dostarczyć dołączone do regulaminu w formie załączników: klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych i klauzulę zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

Nadesłane prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematem, trafne i ciekawe jego ujęcie, oryginalność tekstu,nawiązanie do sylwetki Patrona Szkoły, oddanie charakteru szkoły, zawartość merytoryczna, poprawność językowa i stylistyczna, realizacja wyznaczników gatunku (hymnu).

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora, wyłoni zwycięzcę konkursu.

 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Dyrektor Szkoły, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 3. Komisja zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w tekście lub wykorzystania więcej niż jednej pracy konkursowej.

 4. Organizator określa termin i miejsce obrad Komisji, lecz nie później niż do 30 czerwca 2021 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na blogu szkoły.

 5. W przypadku, gdy żadna z prac nie spełni wymagań regulaminu Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo anulowania konkursu i ustalenia innych kryteriów wyboru hymnu szkoły.

 6. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

VIII. Nagrody

  1. Nagroda główna:

-pamiątkowa tabliczka z nazwiskiem autora projektu, która zostanie umieszczona na honorowym miejscu w budynku szkoły,

- zaproszenie autora jako gościa honorowego na uroczystość obchodów 100- lecia szkoły,

- nagroda rzeczowa.

2. Przyznanie wyróżnień najciekawszym pracom, których autorzy otrzymają pamiątkowe dyplomy. nagrody rzeczowe oraz zaproszenia na obchody 100-lecia szkoły. Wyróżnione prace opublikowane zostaną na stronie internetowej.

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy

4. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w holu szkoły.

5. Nagrodzeni laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Komisji Konkursowej osobiście lub telefonicznie.

 

Pliki do pobrania:

1. Regulamin konkursu na hymn Szkoły Podstawowej im. płk pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej. Pod patronatem Wójta Gminy Borki ppłk. rez. Radosława Sałaty


2. KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH/ KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz